Zasady przeprowadzenia egzaminu praktycznego prawa jazdy
 

Każda osoba oczekująca na egzamin powinna:

  • posiadać ważny dokument tożsamości pozwalający egzaminatorowi zweryfikować dane osoby egzaminowanej,
  • posiadać okulary, soczewki, aparaty słuchowe, itp. jeśli posiada takie wskazanie w orzeczeniu lekarskim.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
2. Slalom wolny( jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i po między 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu).
3. Slalom szybki ( jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).
4. Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

 Kryteria wykonywania zadań egzaminacyjnych:

1.

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów
pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu
drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że
potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) obecność płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
– jeżeli występuje.
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie
więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać,
gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) dodatkowo dla kategorii AM:
a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3,
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku, gdy pojazd jest
wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce;
Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 2):
– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1
do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do
przodu, do tyłu)

2.

1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
4) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest
uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk
6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a)  w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

3.

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem
pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

4.

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) niepotrącanie pachołków.
3)  5- krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.

Zadania egzaminacyjne:

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno jezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).
6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
10. Przejazd przez torowisko kolejowe.
11. Przejazd obok przystanku autobusowego.
12. Wykonanie manewru wyprzedzania.
13. Wykonanie manewru omijania.
14. Wykonanie manewru wymijania.
15. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
16. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo, w lewo.
17. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
18. 
Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM
– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]:

– kat. AM: 10min.

Podczas egzaminu praktycznego:

1) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową;
2) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa

Osoba egzaminowana uzyskuje:

Wynik pozytywny z egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała wymagane przepisami zadania egzaminacyjne.
Wynik negatywny z egzaminu praktycznego, jeżeli:
– dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
– zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16  pkt 1,3 rozporządzenia.Egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

 1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;

2) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego;

Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli:

1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;
2) osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:
a) odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 14 pkt 2, (ustalenie zawartości zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu)
b) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
c) nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów i subkodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia,
d) spełnia co najmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 57 ustawy,
e) nie spełnia warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2–4; rozporządzenia,

3) nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora, tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem § 38; rozporządzenia
4) warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów;
5) stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem.
6) pojazd, o którym mowa w art. 53 ust. 4a ustawy, nie spełnia odpowiednich wymagań.

Egzaminator przerywa egzamin państwowy:

1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 rozporządzenia;

2) jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem;
3) na wniosek osoby egzaminowanej.

4) w przypadku , o którym mowa w par. 32 rozporządzenia.

> Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może zgłaszać skargę wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia , w którym był przeprowadzony egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.